Od 2006 r. pozyskujemy środki unijne dla naszej firmy i innych podmiotów, w tym firm, samorządów, organizacji pozarządowych.

Oferujemy doradztwo i wybór odpowiedniego programu pomocowego. Opracowujemy wnioski o dotację, monitorujemy terminy i zawartość merytoryczną dokumentacji, negocjujemy za Klienta, pomagamy podpisać umowę o dofinansowanie, wdrażamy i rozliczamy projekt wg standardów Prince 2, Impa i PMI. Przygotowujemy postępowania przetargowe, opracowujemy sprawozdania i raporty, opracowujemy strategie promocji i marketingu projektu, wspieramy Klienta nawet po zakończeniu projektu. Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w zakresie pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zapewniamy:

 • Analizy projektów pod kątem możliwości uzyskania dofinansowania, kryteriów oceny, szans otrzymania dotacji
 • Nawiązanie współpracy z jednostkami badawczymi i rzecznikami patentowymi, którzy razem z klientem pracują nad nowymi technologiami i ich ochroną
 • Dobór odpowiedniego i najkorzystniejszego źródła finansowania dopasowanego do potrzeb klienta
 • Przygotowanie wniosków o dotacje – całej dokumentacji aplikacyjnej wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. biznes plan, studium wykonalności)
 • Nadzór nad prawidłowym złożeniem dokumentacji, pilotowanie projektu podczas oceny formalnej
  i merytorycznej, kontakt z instytucjami przyjmującymi i oceniającymi wnioski
 • Doradztwo i przygotowanie niezbędnej dokumentacji na etapie podpisywania umowy o dofinansowanie projektu
 • Rozliczenia projektów obejmującego przygotowanie wniosku o wypłatę dotacji wraz z załącznikami, nadzór nad prawidłową realizacją projektu, doradztwo w zakresie wydatków, procedur, zamówień. Opiekujemy się projektem i doradzamy aż do momentu uzyskania przez klienta środków na konto
 • Pomoc podczas kontroli projektów i przygotowania sprawozdań z realizacji inwestycji i ich efektów.

Fundusze europejskie

Polska jest największym beneficjentem pomocy unijnej. W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. Podział środków i kierunki ich wykorzystania był przedmiotem dyskusji i uzgodnień władz centralnych i samorządowych z różnymi partnerami.

Fundusze zostaną zainwestowane w zwiększenie konkurencyjności polskiej gospodarki, poprawę spójności społecznej i terytorialnej kraju, w podnoszenie sprawności i efektywności administracji. Najważniejszym celem programów unijnych jest poprawa poziomu życia mieszkańców dzięki wzrostowi gospodarczemu i wzrostowi zatrudnienia.

Największe kwoty Polska zainwestuje w infrastrukturę transportową (drogową i kolejową), ale największy wzrost wydatków nastąpi w sferze innowacyjności i wsparcia przedsiębiorców. Nadal finansować będziemy inwestycje w ochronę środowiska i energetykę, a także projekty z dziedziny kultury, edukacji, zatrudnienia czy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Obok bezzwrotnych dotacji Unia Europejska udostępnia także tzw. instrumenty zwrotne, czyli pożyczki i kredyty. Korzystać z nich mogą zarówno przedsiębiorcy, jak i samorządy.

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez 6 krajowych programów operacyjnych zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju oraz 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie.

Lp. Nazwa programu Pula funduszy
1 Program Infrastruktura i Środowisko 27,4 mld euro
2 Program Inteligentny Rozwój 8,6 mld euro
3 Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,7 mld euro
4 Program Polska Cyfrowa 2,2 mld euro
5 Program Polska Wschodnia 2,0 mld euro
6 Program Pomoc Techniczna 0,7 mld euro

Najwięcej środków przeznaczono na Program Infrastruktura i Środowisko. Priorytetami tego programu są: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, rozwój infrastruktury technicznej kraju i bezpieczeństwo energetyczne.

Drugim co do wielkości środków jest Program Inteligentny Rozwój. To również największy w Unii Europejskiej program finansujący badania, rozwój i innowacje. Dzięki niemu, wsparcie m.in. na  wspólne prowadzenie przedsięwzięć badawczo-rozwojowych uzyskają naukowcy i przedsiębiorcy, a wyniki prac B+R znajdą praktyczne zastosowanie w gospodarce. „Od pomysłu do rynku” – to główne założenie tego programu. Oznacza ono wsparcie powstawania innowacji: od tworzenia koncepcji niespotykanych produktów, usług lub technologii, przez przygotowanie prototypów/linii pilotażowych, po ich komercjalizację.

Celem Programu Wiedza Edukacja Rozwój jest aktywizacja zawodowa osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, wsparcie szkolnictwa wyższego, rozwój innowacji społecznych, mobilności i współpracy ponadnarodowej, a także reformy polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, zdrowia i dobrego rządzenia.

Kolejny Program Polska Cyfrowa ma na celu zwiększenie dostępności do Internetu, stworzenie przyjaznej dla obywatela e-administracji, która umożliwi załatwianie wielu spraw za pośrednictwem komputera oraz upowszechnienie w społeczeństwie wiedzy i umiejętności korzystania z komputerów.

Program Polska Wschodnia jest ponadregionalnym programem dla województw Polski Wschodniej mającym na celu wzrost konkurencyjności i innowacyjności makroregionu Polski Wschodniej poprzez wsparcie innowacyjności i rozwoju badań oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej makroregionu, w szczególności dzięki dostępności transportowej.

Program Pomoc Techniczna ma zapewnić sprawne działanie instytucji systemu wdrażania funduszy, jak również stworzenie skutecznego systemu informacji i promocji środków europejskich.

Ponadto w Polsce realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (8,5 mld euro) oraz Program Rybactwo i Morze (0,5 mld euro).

Poza programami krajowymi fundusze unijne przeznaczone są na 16 programów regionalnych. Ich celem jest wspieranie rozwoju wszystkich regionów.

Fundusze zarządzane są w tym przypadku nie przez władze centralne, a instytucje samorządowe – czyli zarządy województw.

Środki unijne w programach regionalnych:

mapa_pl_regiony_euro

Programy ramowe Unii Europejskiej

Poza istniejącymi funduszami Unia przeznacza w latach 2014–2020 specjalne środki na nowe programy dające dodatkowe wsparcie w różnych obszarach:

 • Program Horyzont 2020 ma stymulować prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową, innowacyjne przedsiębiorstwa itp. (80 mld euro)
 • Program COSME ma ułatwić małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do rynków na terenie Wspólnoty i poza nią, a także ma zapewnić łatwiejszy dostęp do finansowania poprzez gwarancje kredytowe i kapitał (2,3 mld euro)
 • Program „Łącząc Europę” będzie najważniejszym instrumentem finansującym strategiczne inwestycje w infrastrukturę w zakresie budowy dróg, linii kolejowych, sieci energetycznych, a także rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych (33 mld euro)
 • Program Erasmus+ ma ułatwić pobyt młodych ludzi na stażach za granicą, co w rezultacie przyniesie poprawę ich umiejętności i zwiększy szansę na zatrudnienie (15 mld euro)
 • Program Kreatywna Europa więcej środków otrzyma europejska kultura, kino, telewizja, muzyka, literatura, teatr, dziedzictwo kulturowe i inne powiązane dziedziny (1,5 mld euro).

Nabory wniosków w zależności od regionów

Nabory wniosków wg programów krajowych

Dofinansowanie dla firm – preferencyjne finansowanie dla polskich przedsiębiorców

Pierwsze instrumenty zwrotne ze środków Unii Europejskiej zostały określone na kwotę 964 milionów złotych jako finansowanie z nowej perspektywy 2014-2020. W ramach aktualnej oferty instrumentów finansowych programów UE przedsiębiorcy mogą liczyć na preferencyjne:

 • kredyty inwestycyjne
 • kredyt technologiczny (łącznie 422 mln euro)
 • kredyty pomostowe
 • leasingi
 • pożyczki inwestycyjne
 • poręczenia kredytowe
 • gwarancje kredytowe

Oferta preferencyjnego finansowania jest bardzo szeroka i kwalifikuje praktycznie wszystkie poziomy przedsiębiorców, w tym między innymi:

 • dla osób rozpoczynających działalność START-UP
 • dla osób prowadzących samozatrudnienie rozumianych jako mikroprzedsiębiorców
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw ze wszystkich branż
 • dla dużych podmiotów gospodarczych, spółek kapitałowych i innych

Środki mogą być wykorzystane m.in. na:

 • zakładanie i rozwój przedsiębiorstw
 • działalność badawczo-innowacyjną
 • zakup i modernizacja środków trwałych
 • zakup nowych technologi
 • finansowanie i realizacja kontraktów